top of page

algemene voorwaarden Greenstone Legal.

Op alle opdrachten die aan Greenstone Advocaten NV, h.o.d.n. Greenstone Legal, worden verleend, zijn uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever beoogt om de opdracht aan een specifiek persoon of aan een specifieke advocaat te verstrekken.

 1. Greenstone Legal is een naamloze vennootschap (N.V.), statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, die voldoet aan de vereisten die de Nederlandse Orde van Advocaten aan een advocatenvennootschap stelt. Een lijst van bestuurders van de N.V. wordt op verzoek toegezonden. Greenstone Legal is een geregistreerde handelsnaam van Greenstone Advocaten N.V. 

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de naamloze vennootschap en van al diegenen die voor deze N.V. werkzaam zijn, alsmede ten behoeve van de bestuurders van Greenstone Holding B.V.. 

 3. De algemene voorwaarden van Greenstone Legal zijn van toepassing op alle door opdrachtgevers aan haar verstrekte opdrachten. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten. 

 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Greenstone Legal. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De door opdrachtgever verstrekte opdracht wordt geacht aan Legal te zijn verstrekt en door haar te zijn aanvaard, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat één bepaalde persoon of advocaat de opdracht uitvoert.


 5. Het staat Greenstone Legal vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurders en/of personeelsleden van Greenstone Legal te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en/of derden. 

 6. Greenstone Legal zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en handelen op de wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Greenstone Legal zal zich inspannen om het door opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken maar garandeert niet dat dit beoogde resultaat ook daadwerkelijk zal worden behaald. Greenstone Legal zal zich in de uitvoering van haar werkzaamheden enkel laten leiden door het belang van opdrachtgever. 

 7. Terzake de door Greenstone Legal geleverde werkzaamheden en/of diensten komt aan haar toe een honorarium en verschotten, te vermeerderen met B.T.W. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het vooraf door Greenstone Legal vastgestelde uurtarief, tenzij partijen ten aanzien van bepaalde vastgelegde werkzaamheden en/of diensten vooraf uitdrukkelijk een fixed fee overeenkomen. Greenstone Legal is gerechtigd om een voorschotnota in rekening te brengen. Greenstone Legal is gerechtigd om eens per jaar eenzijdig de gehanteerde uurtarieven aan te passen, zulks met een maximum van 10% (tien procent) ten opzichte van het gehanteerde uurtarief in het daaraan voorafgaande jaar. 

 8. De voorschotnota’s en/of facturen van Greenstone Legal dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd is met een minimum van 2% (twee procent) per maand en de rechtsbijstand door Greenstone Legal kan worden opgeschort of beëindigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag doch tenminste € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro).

 9. De communicatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen Greenstone Legal en de opdrachtgever, waaronder mede te verstaan de verzending van berichten, documenten, bescheiden, alsmede facturen, herinneringen en/of aanmaningen, geschiedt door middel van elektronische post, waaronder e-mail, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Data-uittreksels uit de computersystemen van de Greenstone Legal leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door haar verzonden en ontvangen elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd.

 10. Reclames en/of klachten

  1. Greenstone Legal hanteert een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6:28 van de Verordening op de advocatuur, welke regeling van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen Greenstone Legal en de opdrachtgever.

  2. Een reclame met betrekking tot geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na de geleverde prestatie, danwel uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na de ontdekking van een gebrek in de geleverde prestatie indien de opdrachtgever aantoont dat zij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Greenstone Legal te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enig gebrek in de geleverde prestatie.

  3. Een reclame ten aanzien van een door Greenstone Legal aan de opdrachtgever verstrekte factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

  4. Een reclame als bedoeld onder sub b of sub c van dit artikel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

  5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend, vervallen alle aan de opdrachtgever in dat kader toekomende rechten. Vorderingsrechten uit hoofde van terechte reclames en/of klachten vervallen uiterlijk zes (6) maanden na de geleverde prestatie door GreenstoneLegal.

 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen aan opdrachtgevers zijde, waaronder te verstaan de betaling van factuurbedragen, en eventuele verschuldigde kosten en renten. 

 12. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Greenstone Legal, de bestuurders en de personeelsleden van Greenstone Legal is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Greenstone Legal. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Greenstone Legal komt. Opdrachtgever doet onherroepelijk afstand van het verhalen van enige uitkering welke de uitkering in het desbetreffende geval door de verzekeraar te boven gaat. 


 13. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Greenstone Legal beperkt tot driemaal het door haar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 50.000,-- (zegge: een vijftigduizend euro). 

 14. Greenstone Legal is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en/of derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon en/of de derde kan worden verhaald. Greenstone Legal is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van hulppersonen en/of derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Greenstone Legal. tegen alle aanspraken van derden, de door Greenstone Legal in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de door Greenstone Legal voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Greenstone Legal. Greenstone Legal is te allen tijde gerechtigd, indien en voor zover mogelijk, geleden schade aan de zijde van opdrachtgever waarvoor Greenstone Legal aantoonbaar aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkig geleverde prestaties. 

 15. Privacy

  1. Bij de uitvoering van de opdracht door Greenstone Legal kan het noodzakelijk zijn dat zij persoonsgegevens verwerkt die toebehoren aan opdrachtgever. De opdrachtgever geeft Greenstone Legal door haar opdracht toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en deze gegevens te verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht of werkzaamheden alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die doeleinden die met nadere onderlinge instemming worden bepaald. 


  2. Greenstone Legal zal passende, technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Greenstone Legal zal bij de inschakeling of samenwerking met derden erop toezien dat de ingeschakelde derden overeenkomstig voldoen aan de betreffende verplichtingen.

  3. Als verwerker (in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), zal Greenstone Legal de opdrachtgever in staat stellen om te voldoen aan haar verplichting tot het melden van datalekken. Greenstone Legal informeert de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na constatering van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens en de opdrachtgever verleent Greenstone Legal alle medewerking bij het onderzoek naar en het verhelpen van de geconstateerde inbreuk en de gevolgen daarvan.

  4. In verband met de identificatie van cliënten en voormalige cliënten, tegenstrijdige belangen en omwille van de bewijspositie, worden de opgeslagen gegevens voor de volle verjaringstermijn van een vonnis in onze systemen bewaard.

 16. De rechtsverhouding waarop de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening, alsmede alle declaratiegeschillen, nadat – in het voorkomende geval – een geschil met opdrachtgever niet via de kantoorklachtenregeling tot een oplossing heeft geleid, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere wijze van geschillenbeslechting overeenkomen.

 17. De onderhavige algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. In geval van verschil of strijdigheid tussen de Engelse tekst en de Nederlandse tekst van bepalingen uit de algemene voorwaarden of de uitleg ervan, is te allen tijde de Nederlandse tekst bindend.

bottom of page