top of page

Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Greenstone Advocaten N.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

​Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

Met dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over van wie Greenstone Advocaten persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten u hebt. Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Greenstone Advocaten N.V., gevestigd aan de Beemdstraat 27b, te 5653 MA Eindhoven is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Greenstone Advocaten N.V.  is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.

Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval prevaleren de specifieke bepalingen, voor zover die van de onderhavige verklaring afwijken.

​Greenstone Advocaten N.V.  stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

Welke persoonsgegevens worden door Greenstone Advocaten verwerkt?

Greenstone Advocaten N.V. verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Greenstone Advocaten N.V.  verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Greenstone Advocaten N.V.  verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Greenstone Advocaten N.V. :

 • Het bijhouden van een klantenbestand;

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten;

 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven (u kunt denken aan informatie op het gebied van onze juridische dienstverlening, nieuwsberichten, aankondigingen en uitnodigingen evenementen, (gerichte) marketing acties en andere informatie gerelateerd aan onze juridische dienstverlening);

 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;

 • Het opnemen en onderhouden van contact.

 • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Greenstone Advocaten en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Greenstone Advocaten.

 • Het opnemen van contact met u;

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;

 • het voeren van administratie.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Greenstone Advocaten N.V.  te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Greenstone Advocaten N.V. , kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: info@gs-legal.nl.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag Greenstone Advocaten N.V. alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslag. Greenstone Advocaten N.V.  hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

​in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Greenstone Advocaten N.V. , waarbij Greenstone Advocaten N.V.  erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • het maken van studies, modellen en statistieken;

 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Greenstone Advocaten N.V. bijvoorbeeld bij geschillen;

 • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Greenstone Advocaten N.V. door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die Greenstone Advocaten N.V. daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

 

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Greenstone Advocaten N.V.  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Greenstone Advocaten N.V.  heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Greenstone Advocaten N.V.

 • Greenstone Advocaten N.V.  kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Greenstone Advocaten N.V. ;

 • Greenstone Advocaten N.V.  ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast;

 • Greenstone Advocaten N.V.  kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Greenstone Advocaten N.V.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen, dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Greenstone Advocaten N.V.  of indien Greenstone Advocaten N.V.  bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Greenstone Advocaten N.V.  uw privacybelang altijd laat meewegen.

 3. Geen commercieel gebruik:

Greenstone Advocaten N.V.  zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Greenstone Advocaten N.V. kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Greenstone Advocaten N.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist, tenzij het gegevens betreft die gedienstig zijn aan identificatiedoelen van Greenstone Advocaten N.V. zelf (zoals bijvoorbeeld het identificeren van tegenstrijdige belangen).

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Greenstone Advocaten N.V.

T.a.v. mr C.S. van den Pauwert

Beemstraat 27b

5653 MA Eindhoven

Of via e-mail: info@gs-legal.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via info@gs-legal.nl

bottom of page